اخبار
لیست اخبار صفحه :1
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

دانشکده علوم قرآنی مشهد از میان داوطلبان واجد شرایط کنکور سراسری در مقطع کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث دانشجو می پذیرد.