سه شنبه 17 تیر 1399 - 10:38
جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
حسین عبداله زاده