اعضای هیات علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد

دکتر محسن دیمه کار گراب

 

حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا موسوی شوشتری
دکتر محمد جواد توکلی خانیکی
دکتر مجتبی نوروزی

دکتر محسن رجبی قدسی

معاون دانشکده

دکتر الهه شاه پسند دکتر کبری راستگو

دکتر بی بی حکیمه حسینی دولت آباد

مدیر گروه دانشکده

حجت الاسلام دکتر محمد فاتحی