امروز: سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
خبرگزاري بين المللي قرآن پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  پزشک دانشکده

   

  دکتر وطن خواه

  برنامه حضور: دوشنبه های هر هفته از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر الی ۱۴

  جهت دریافت نوبت به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایید.